Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
Αρχείο Γραμματείας Συγκλήτου
     
Επισκόπηση περιεχομένου: Περιλαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των καθηγητών της Συγκλήτου, τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Συγκλητικών Επιτροπών, τα πρακτικά των Αρχαιρεσιών και το Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Χρονολογία(ες): 1837-1983
Παραγωγός: Σύγκλητος
Δικαιώματα πρόσβασης: Η πρόσβαση στα αρχεία της Γραμματείας Συγκλήτου γίνεται μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον υπεύθυνο φύλαξης
Τύπος Αντικειμένου: dl.histarch.gramsigklitou [Υπο-συλλογή]
Μόνιμη Διεύθυνση: http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/object/col:gramsigklitou

1.
     
Επισκόπηση περιεχομένου: Τα Πρακτικά Συνεδριάσεων Συγκλήτου περιλαμβάνουν πληροφορίες για διοικητικά και εκπαιδευτικά θέματα του Πανεπιστημίου, ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά, τα κτιριακά, τις νομικές υποθέσεις, την πανεπιστημιακή περιουσία και τα κληροδοτήματα-δωρεές και ποικιλία άλλων θεμάτων. Στα Πρακτικά Συνεδριάσεων Συγκλήτου περιλαμβάνονται και Πρακτικά Συνεδριάσεων Οικονομικού Συμβουλίου, Οικοδομικού Συμβουλίου και άλλων επιτροπών.
Φυσική περιγραφή: 168 δεμένοι τόμοι
Χρονολογία(ες): 1837-1983
     

2.
     
Επισκόπηση περιεχομένου: Τα Πρακτικά Συνεδριάσεων των Συγκλητικών Επιτροπών καλύπτουν μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών θεμάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Φυσική περιγραφή: 16 δεμένοι τόμοι
Χρονολογία(ες): 1967-1983
     

3.
     
Επισκόπηση περιεχομένου: Οι Αρχαιρεσίες αναφέρονται στη διαδικασία εκλογής των μελών της Συγκλήτου.
Φυσική περιγραφή: 5 δεμένοι τόμοι
Χρονολογία(ες): 1837-1959
     

4.
     
Επισκόπηση περιεχομένου: Έγγραφα τα οποία δημιουργήθηκαν από όλες τις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου καθώς επίσης και εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα της Γραμματείας της Πρυτανείας και τα οποία πήραν αριθμό πρωτοκόλλου.
Φυσική περιγραφή: Λυτά έγγραφα
Χρονολογία(ες): 1837-1954
     

Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ