Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
Χειρόγραφα Σπουδαστηρίου Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
     
Περιγραφή: Τα χειρόγραφα του Σπουδαστηρίου Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας είναι τα τέσσερα βυζαντινά και τα υπόλοιπα μεταβυζαντινά, ως επί το πλείστον εκκλησιαστικού περιεχομένου. Στα χρόνια 1962-1964 οι Γ. Θ. Ζώρας και Φ. Κ. Μπουμπουλίδης δημοσίευσαν τον κατάλογο των πενήντα χειρογράφων υπό τον τίτλο «Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων Σπουδαστηρίου Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών», σε δύο συνέχειες στην Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τόμοι 13 (1962-1963) σ. 464-488 και 14 (1963-1964) σ.205-265, και σε ανάτυπο 100 σελίδων με δική του αρίθμηση. Το 2004 ο Φώτιος Αρ. Δημητρακόπουλος δημοσίευσε τον «Συμπληρωματικό κατάλογο χειρογράφων του Σπουδαστηρίου Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών» στην Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τόμος 35 (2003-2004) σ.339-381, με 68 φωτογραφίες των χειρογράφων.
Δικαιώματα πρόσβασης: Η πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό είναι ελεύθερη. Τα χειρόγραφα με αύξοντες αριθμούς 1,3,4,11,12,13,14,15,17,18,19,25,29,40,43,44,47,49,51,52,54,55,56,57,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 δεν έχουν ακόμα ψηφιοποιηθεί, και στο σύστημα υπάρχουν μόνο τα αντίστοιχα μεταδεδομένα τεκμηρίωσης.
Τύπος Αντικειμένου: dl.byzantine [Συλλογή]
Μόνιμη Διεύθυνση: http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/object/col:byzantine
Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ