Περιεχόμενα
 
     
Περιγραφή
 
     
Περιγραφή & Περιεχόμενα
     
Έντυπα
     
Επισκόπηση περιεχομένου: Στην υποσυλλογή αυτή περιλαμβάνονται δημοσιεύματα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικότερα: Πρυτανικοί Λόγοι, Επετηρίδες, Εκατονταετηρίδες, Ποιητικοί Αγώνες, Βιβλία.
Χρονολογία(ες): 1837-1986
Θέμα: Πρυτανικοί Λόγοι
Βιβλία
Ποιητικοί Αγώνες
Εκατονταετηρίδες
Επετηρίδες
Παραγωγός: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Αντικειμένου: dl.histarch.books [Υπο-συλλογή]
Μόνιμη Διεύθυνση: http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/object/col:histarchbooks
Το ψηφιακό περιεχόμενο της Περγάμου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
© 2006-2009 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ